لازم است یاد آورشویم که نباید تاریخ ساعت را زمانیکه عقربه بین ۹ و ۳ است تغییر دهیم. مکانیزم ساعت سوئیس یعنی مسئولیت افزایش تاریخ (چرخ دنده) با جمع شدن تدریجی فنر در ساعت ۱۲ ظهر انجام میشود ، فنز فشرده آزاد میشود و به سرعت باعث گردش چرخدنده تاریخ میشود، و در نتیجه ضربه ی کوچکی به آن وارد میکند. فکر میکنم این مکانیزم فشرده سازی فنر از ساعت ۸ شب آغاز می شود ، ادامه پیدا میکند تا اینکه در نیمه شب این کار انجام شود ، بنابراین نیاز برای “۸ شب – ۲ صبح ” توصیه میشود. مطمئن تر این است که تاریخ ساعت را تغییر ندهیم اگر ساعت شما زمان بین ۹ شب و ۳ صبح را نشان میدهد.

اگر ساعتی را برداشتید و دیدید که بین ۹pm و ۳am قرار دارد بهتر است که صبر کنید تا تغییر تاریخ در آن انجام شود ، یا زمان را به ۶am تغییر دهید و سپس تاریخ را تغییر دهید . این بعد از مدتی برای شما یک سرگرمی میشود . برخی از ساعت ها ممکن است مکانیزم تغییر تاریخشون خراب بشه . ساعت همچنان خوب کار میکند ، اما تاریخ آن به هیچ عنوان تغییر نمی کند .